Derbyshire 378/10 v Glamorgan 262/6 *
Durham 9/1 & 158/10 * v Gloucestershire 174/10
Hampshire 310/10 v Nottinghamshire 40/2 *
Kent 77 * v Surrey 439/10
Lancashire 187/6 * v Worcestershire 172/10
Northamptonshire v Sussex 422/10 *
Somerset 209/10 & 55/4 * v Warwickshire 135/10
Uganda 125/8 * v Namibia 167/7
Ireland v Afghanistan 162/1 *
Scotland v Sri Lanka 124/1 *
Botswana v Nigeria 73/2 *
Ghana v Kenya 56/3 *